Privacy Policy

Privacy Policy van Followersnet.com, en nl.followersnet.com.

FOLLOWERSNET.com, inclusief nl.FOLLOWERSNET.com, is van mening dat de privacy van klanten zeer belangrijk is. Wij verkopen daarom geen persoonlijke informatie aan derden. Tegelijkertijd ondernemen wij stappen om persoonlijke informatie te beschermen.

1. Algemene Informatie

De informatie hieronder geeft een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling Op Onze Website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt de contactgegevens in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website storingsvrij is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren en uiteraard om de bestellingen zo goed mogelijk te verwerken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om wijziging, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres in het colofon voor deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Details hierover zijn te vinden in de privacyverklaring onder “Recht op verwerking beperken”.

Analysetools En Tools Van Derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; dit surfgedrag is niet tot u terug te voeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de mogelijkheden van bezwaar in deze privacyverklaring.

2. Algemene toelichting en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting Over De Verantwoordelijke Entiteit
De verantwoordelijke entiteit voor de gegevensverwerking op deze website is:

Followersnet B.V.
Enkelspoor 37
2742 MZ Waddinxveen
Nederland
(Geen bezoekadres)

Telefoon: (+31) 06 83157838
E-mail: sales@followersnet.com

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking Van Uw Toestemming Voor Gegevensverwerking
Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht Om In Bijzondere Gevallen Bezwaar Te Maken Tegen Het Verzamelen Van Gegevens En Tegen Directe Reclame (art. 21 GDPR)
Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e of f GDPR, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 GDPR).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 GDPR).

Recht Van Bezwaar Bij De Toezichthoudende Autoriteit
In geval van overtredingen van het GDPR hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht van bezwaar laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht Op Overdraagbaarheid Van Gegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan u of aan derden in een gemeenschappelijk, machine-leesbaar formaat over te laten dragen. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- Of TLS-Versleuteling
Deze site gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, Blokkering, Verwijdering En Correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie met betrekking tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht Op Verwerking Beperken
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon is vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die u bij ons heeft opgeslagen betwijfelt, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig art. 21 lid 1 GDPR, moet u uw belangen afwegen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het doel een wettelijk recht te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat, afgezien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling Op Onze Website

Cookies
Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch storingsvrije en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server Logbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL van de doorverwijzer
  • Hostnaam van de aanvragende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch storingsvrije presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de server logbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvragen Per E-Mail, Telefoon of Fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b GDPR indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aanvragen die aan ons zijn gericht.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Commentaarfunctie Op Deze Website
Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden, naast uw commentaar, informatie op het moment dat de commentaar werd aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres
Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die opmerkingen plaatsen. Aangezien we de commentaren op onze site niet controleren voordat we ze activeren, hebben we deze gegevens nodig om in geval van overtredingen zoals beledigingen of propaganda actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.

Bewaartijd van commentaren
De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de inhoud van de commentaren volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen (bijv. beledigende commentaren) verwijderd moeten worden.

Wettelijke basis
De commentaren worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

4. Plugins En Tools

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie ( bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, f GDPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn web aanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen spam.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacy policy van Google, zie https://policies.google.com/privacy.

Instagram Likes Kopen